wskaznikibranzowe.pl
PL   EN

Branże

Dane finansowe przedsiębiorstw publikowane przez Główny Urząd Statystyczny podzielone są na branże zgodnie z klasyfikacją PKD 2007. Klasyfikacja ta została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Klasyfikacja PKD 2007 obejmuje 21 sekcji (oznaczonych symbolami literowymi), podzielonych na 88 działów (oznaczonych symbolami dwucyfrowymi), które obejmują 654 kody PKD.

Dane finansowe przedsiębiorstw udostępniane są dla następujących branż:

 1. Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
  2. Dział 02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
  3. Dział 03 - Rybactwo

  Dostępność danych: dane roczne

 2. Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 05 - Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)
  2. Dział 06 - Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
  3. Dział 07 - Górnictwo rud metali
  4. Dział 08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie
  5. Dział 09 - Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 3. Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 10 - Produkcja artykułów spożywczych
  2. Dział 11 - Produkcja napojów
  3. Dział 12 - Produkcja wyrobów tytoniowych
  4. Dział 13 - Produkcja wyrobów tekstylnych
  5. Dział 14 - Produkcja odzieży
  6. Dział 15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
  7. Dział 16 - Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
  8. Dział 17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru
  9. Dział 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
  10. Dział 19 - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
  11. Dział 20 - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
  12. Dział 21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
  13. Dział 22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
  14. Dział 23 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
  15. Dział 24 - Produkcja metali
  16. Dział 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
  17. Dział 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
  18. Dział 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych
  19. Dział 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
  20. Dział 29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
  21. Dział 30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
  22. Dział 31 - Produkcja mebli
  23. Dział 32 - Pozostała produkcja wyrobów
  24. Dział 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 4. Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 5. Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  2. Dział 37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  3. Dział 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
  4. Dział 39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 6. Sekcja F – Budownictwo
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  2. Dział 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  3. Dział 43 - Roboty budowlane specjalistyczne

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 7. Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
  2. Dział 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
  3. Dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 8. Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy
  2. Dział 50 - Transport wodny
  3. Dział 51 - Transport lotniczy
  4. Dział 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
  5. Dział 53 - działalność pocztowa i kurierska

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 9. Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 55 - Zakwaterowanie
  2. Dział 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 10. Sekcja J – Informacja i komunikacja
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 58 - Działalność wydawnicza
  2. Dział 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  3. Dział 60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
  4. Dział 61 - Telekomunikacja
  5. Dział 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  6. Dział 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 11. Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  2. Dział 65 - Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
  3. Dział 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne

  Dostępność danych: dane roczne

 12. Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 13. Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
  2. Dział 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
  3. Dział 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
  4. Dział 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe
  5. Dział 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  6. Dział 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  7. Dział 75 - Działalność weterynaryjna

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 14. Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 77 - Wynajem i dzierżawa
  2. Dział 78 - Działalność związana z zatrudnieniem
  3. Dział 79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  4. Dział 80 - Działalność detektywistyczna i ochroniarska
  5. Dział 81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
  6. Dział 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

  Uwagi dodatkowe: Dane finansowe nie obejmują jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do klasy 81.30 (Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni).

 15. Sekcja P – Edukacja
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 85 – edukacja

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 16. Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 86 - Opieka zdrowotna
  2. Dział 87 - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  3. Dział 88 - Pomoc społeczna bez zakwaterowania

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

  Uwagi dodatkowe: Dane finansowe nie obejmują jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do klasy 86.10 (Działalność szpitali).

 17. Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  2. Dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  3. Dział 92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
  4. Dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

 18. Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
  Sekcja ta obejmuje następujące działy:
  1. Dział 94 - Działalność organizacji członkowskich
  2. Dział 95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
  3. Dział 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa

  Dostępność danych: dane roczne i kwartalne

  Uwagi dodatkowe: Dane finansowe nie obejmują jednostek prowadzących działalność zaklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 do działu 94 (Działalność organizacji członkowskich).

Wskaźniki branżowe prezentowane na portalu wskaznikibranzowe.pl podzielone są na sekcje zgodnie z wyżej opisaną klasyfikacją PKD 2007, stosowaną i udostępnianą przez Główny Urząd Statystyczny.

Opracowano na podstawie: dokumentacji klasyfikacji PKD 2007.