wskaznikibranzowe.pl
PL   EN

Zakres

Prezentacja branżowych wskaźników analitycznych w portalu wskaznikibranzowe.pl została wykonana w formie tabelarycznej oraz graficznej. Dane źródłowe, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, umożliwiają obliczenie 35 sztuk wskaźników dla poszczególnych branż (18 branż zgodnie z klasyfikacją PKD 2007), w tym 14 sztuk dla okresów kwartalnych oraz 35 sztuk dla danych rocznych.

Po wyborze branży, regionu oraz okresów, wartości poszczególnych wskaźników branżowych prezentowane są dla 5 grup wskaźników:

  • płynności finansowej,
  • rentowności,
  • sprawności (efektywności) działania,
  • zadłużenia i obsługi zadłużenia,
  • ogólnej sytuacji finansowej.

Domyślnie, w tabelach prezentowane są podstawowe wskaźniki analityczne, niemniej jednak dla każdej z grup można dodać prezentację wskaźników dodatkowych. Ponadto dla każdej grupy można tworzyć wykresy zmian poszczególnych wskaźników branżowych (maksymalnie dla 3 serii danych).

Branżowe wskaźniki analityczne można pobrać w następujących formatach:

  • csv – pobierane są wszystkie wskaźniki dostępne dla wybranych okresów, branży oraz regionu,
  • xls – pobierane są wyłącznie wskaźniki wybrane przez Użytkownika w poszczególnych grupach,
  • pdf – pobierane są wyłącznie wskaźniki wybrane przez Użytkownika w poszczególnych grupach wraz z utworzonymi wykresami,
  • png – w tym formacie możliwe jest pobieranie poszczególnych tabel i wykresów.

Szczegółowa lista wskaźników dostępnych w portalu wskaznikibranzowe.pl wraz z informacją, czy są one prezentowane w okresach kwartalnych, czy też rocznych, przedstawiona została poniżej.

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJWskaźniki prezentowane
KwartalnieRocznie
1Wskaźnik płynności bieżącej klasyczny (płynność III stopnia)
2Wskaźnik płynności szybkiej klasyczny (płynność II stopnia)
3Wskaźnik płynności gotówkowej klasyczny (płynność I stopnia)
4Wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCIWskaźniki prezentowane
KwartalnieRocznie
1Wskaźnik stopy marży brutto
2Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej
3Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS)
4Wskaźnik rentowności aktywów ogółem (ROA)
5Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
6Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów
7Wskaźnik rentowności kapitału podstawowego

WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI (EFEKTYWNOŚCI) DZIAŁANIAWskaźniki prezentowane
KwartalnieRocznie
1Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (cykl zapasów)
2Wskaźnik rotacji należności w dniach (cykl należności)
3Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (cykl zobowiązań)
4Cykl operacyjny w dniach
5Cykl konwersji gotówki w dniach
6Wskaźnik rotacji aktywów ogółem
7Wskaźnik rotacji rzeczowych aktywów trwałych
8Wskaźnik rotacji wartości niematerialnych i prawnych
9Wskaźnik poziomu kosztów operacyjnych
10Wskaźnik poziomu kosztów finansowych

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIAWskaźniki prezentowane
KwartalnieRocznie
1Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów (samofinansowania)
2Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów – skorygowany
3Wskaźnik zadłużenia ogólnego
4Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – dźwignia finansowa
5Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
6Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego
7Wskaźnik pokrycia zobowiązań rzeczowymi aktywami trwałymi

WSKAŹNIKI OGÓLNEJ SYTUACJI FINANSOWEJWskaźniki prezentowane
KwartalnieRocznie
1Wskaźnik struktury majątku
2Wskaźnik struktury kapitału
3Wskaźnik zastosowania kapitału własnego
4Wskaźnik zastosowania kapitału stałego (złota zasada finansowa)
5Wskaźnik zastosowania kapitału obcego
6Syntetyczny wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
7Wskaźnik zastosowania kapitału podstawowego