wskaznikibranzowe.pl
PL   EN

Źródła

Dane finansowe przedsiębiorstw, wykorzystywane do obliczenia wskaźników branżowych publikowanych na portalu wskaznikibranzowe.pl, udostępniane są przez Główny Urząd Statystyczny za pomocą:

  • Banku Danych Lokalnych (BDL),
  • Platformy Analitycznej Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD).

Dane finansowe dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Bank Danych Lokalnych dostępny jest pod adresem Bank Danych Lokalnych. Udostępnia on dane począwszy od roku 2007 do roku bieżącego, przy czym dane dla roku 2007 sporządzone zostały jedynie na podstawie formularzy F-01/I-01 składanych po zakończeniu roku. Dla pozostałych lat dane publikowane są w odstępach kwartalnych na podstawie formularzy F-01/I-01. Dane źródłowe publikowane po roku 2015 nie obejmują pozycji ‘Wynik finansowy na działalności gospodarczej’ oraz ‘Wynik zdarzeń nadzwyczajnych’, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o Rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

Platforma Analityczna Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji dostępna jest pod adresem Platforma SWAiD. Udostępnia ona dane począwszy od roku 2010 do roku bieżącego. Dane zostały opracowane na podstawie sprawozdań F-01/I-01 i, podobnie jak w przypadku Banku Danych Lokalnych, publikowane są w odstępach kwartalnych. Dane źródłowe nie obejmują pozycji ‘Wynik finansowy na działalności gospodarczej’ oraz ‘Wynik zdarzeń nadzwyczajnych’ niezależnie od roku ich publikacji.

Bank Danych Lokalnych oraz Platforma Analityczna Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji dzielą przedsiębiorstwa na 16 sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007. Dodatkowo dostępna jest sekcja Ogółem, zbierająca informacje o wszystkich przedsiębiorstwach objętych badaniem.

Ponadto dane dostępne w Banku Danych Lokalnych podzielone są na 41, 23 lub 17 jednostek terytorialnych, które w zależności od wybranej klasyfikacji, obejmują Polskę, 7 makroregionów, do 17 regionów oraz 16 województw. Platforma Analityczna Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji wyróżnia natomiast 17 jednostek terytorialnych obejmujących Polskę oraz 16 województw, przy czym dane dla poszczególnych jednostek terytorialnych dostępne są za pomocą niezależnych adresów URL.

Platforma Analityczna Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji udostępnia również dane roczne, oparte na pełnych danych bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dane te obejmują lata począwszy od roku 2008 aż do roku 2016. Dane dotyczą 18 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, jednak dostępne są jedynie dla terenu całej Polski. Podobnie jak w przypadku danych kwartalnych, dostępna jest również sekcja Ogółem.

Portal wskaznikibranzowe.pl wykorzystuje dane publikowane za pośrednictwem wyżej opisanych platform Głównego Urzędu Statystycznego, do wyznaczenia wskaźników branżowych. Dane źródłowe są automatycznie synchronizowane z danymi udostępnianymi przez Bank Danych Lokalnych oraz Platformę Analityczną SWAiD. Informacje o najświeższych aktualizacjach portalu publikowane są na w sekcji Aktualności.Metodologia pozyskiwania oraz przetwarzania danych branżowych na podstawie informacji udostępnianych przez GUS została opracowana przez Technicenter Sp. z o.o. w ramach projektu badawczego realizowanego przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Katedrą Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Politechniką Śląską w Gliwicach, Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Zespołem Oprogramowania. Opracowanie powyższej metodologii współfinasowane było również przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

logo UE logo UE